شلاق زدن ایران سیاست سیاسی همکاری عربستان

شلاق زدن: ایران سیاست سیاسی همکاری عربستان عربستان سعودی وزیر امور خارجه شورای همکاری خلیج فارس

به همکاری با کشور عزیزمان ایران ادامه می دهیم / وزیر خارجه قطر

وزیر امور خارجه قطر با تاکید بر سیاست کشورش جهت مقابله با فشارهای عربستان سعودی بر تقویت همکاری های یکسان با کشور عزیزمان ایران تاکید کرد. ..

ادامه مطلب